A A A

Ulgi MZK w Jastrzębiu

 

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu-Zdroju Nr 6/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku zostały ustalone zasady pobierania opłat dodatkowych oraz wykaz osób uprawnionych do bezpłatnyuch i ulgowych przejazdów w środkach komunikacji miejskiej MZK w Jastrzębiu - Zdroju.

 

O B O W I  Ą Z U J Ą C E   U L G I:

 1. Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

  a) Posłowie na Sejm i Senatorowie - na podstawie ważnych legitymacji,

  b) dzieci do 4 roku życia, tj. do dnia 4 rocznicy urodzin - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży,

  c) uczniowie (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni oraz uczniowie szkół specjalnych i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej i w drodze powrotnej - na podstawie legitymacji lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję,

  d) rodzice i opiekunowie (1 osoba) dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepłenosprawnych albo uczniów szkół specjalnych przy przejazdach, o których mowa w punkcie wyżej - wyłącznie w przypadku podróży odbywanej z osobą uprawnioną - na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję,

  e) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w tych uprawnieniach z inwalidami wojskowymi - na podstawie ważnej legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  f) przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do grupy inwalidzkiej całkowicie niezdolnych do pracy i jednocześnie niezdolnych do samodzielnej egzystencji - na podstawie legitymacji inwalidy wojennego z odpowiednim wpisem,

  g) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ociemniali i niewidomi - całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie się i opiekunem towarzyszącym im w trakcie podróży - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika oraz legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z odpowiednią adnotacją,

  h) osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości,

  i) pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Mieskiej w Jastrzębiu-Zdroju z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem - na podstawie biletów wolnej jazdy wydanych przez Związek.