A A A

Świadczenia pielęgnacyjne

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Od 1 stycznia 2010 r. uległy zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsze zmiany to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.

             Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to jest ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

            Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.

            Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego powinny być składane nadal według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.). Natomiast w związku ze zniesieniem kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, osoby wnioskujące o to świadczenie po dniu 31 grudnia 2009 r. nie muszą wypełniać wniosku w części zawierającej informacje, które były niezbędne jedynie do ustalenia dochodu rodziny wnioskodawcy.

               W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.


        Powyższe zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706)

 

 

Podstawa prawna

Art. 1 ust. 2,3, art. 17 ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami)

 

 

Wymagane dokumenty


Wniosek

Załączniki

- Dokumenty wymienione  § 2 ust. 3, § 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
02 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z późniejszymi zmianami)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A, tel. 032 47-51-638
       
Opłaty

Brak

 

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od złożenia wniosku