A A A

ARCHIWUM PRZETARGÓW

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki

 • Unieważnione przetargi

  Przetarg unieważniony na zakup autobusu

   

   

   

   

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  www.skpdst.org


  Ogłoszenie nr 335283 - 2016 z dnia 2016-11-03 r.
  Jastrzębie-Zdrój: Dostawa autobusu 22 osobowego plus miejsce dla kierowcy, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z miejscem dla pasażera na wózku inwalidzkim na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  nie

  Nazwa projektu lub programu
  Zakup autobusu 22+1 na potrzeby transportu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, krajowy numer identyfikacyjny 003448818, ul. Wielkopolska   1a, 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4715646, e-mail , faks . 
  Adres strony internetowej (URL): www.skpdst.org

  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.skpdst.org
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  nie

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  tak 
  www.skpdst.org

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  nie 
  adres

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie 
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak 
  Inny sposób: 
  poczta, kurier, osobiście
  Adres: 
  44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 1a

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  nie 
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa autobusu 22 osobowego plus miejsce dla kierowcy, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z miejscem dla pasażera na wózku inwalidzkim na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju
  Numer referencyjny: 1/2016
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części: 
  Nie


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2016 autobusu dla 22 osób + miejsce dla kierowcy. Autobus musi być przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością z miejscem dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim ( 1 osoba) oraz jego ubezpieczenie na okres minimum 1 miesiąc w zakresie AC,OC,NW. Beneficjentem ubezpieczenia będzie Zamawiający. Autobus wykorzystywany będzie przez warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wielkopolska 1a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawart jest w załączniku nr 5 SIWZ 

  II.5) Główny kod CPV: 34121000-1

  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
  Wartość bez VAT: 
  Waluta: 

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  data zakończenia: 28/12/2016

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do Oferty Oświadczenia - zgodnie ze wzorem nr 2 SIWZ
  Informacje dodatkowe 
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do Oferty Oświadczenia - zgodnie ze wzorem nr 2 SIWZ
  Informacje dodatkowe 
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do Oferty Oświadczenia - zgodnie ze wzorem nr 2 SIWZ
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak 
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1. Wypełniony
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  tak, 
  Informacja na temat wadium 
  Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia Wadium w wysokości 3000 ( słownie: trzytysiącezłotych na konto Zamawiającego w ING 36 1050 1605 1000 0004 0087 1174 , termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem ostatecznego składania ofert. 2. wadium musi obejmować okres związania ofertą 3. W tylule przelewu wadium należy wpisać : "wadium na zakup autobusu" 4.

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie 
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
  nie 
  Informacje dodatkowe:

  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  nie 
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
  nie 
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
  nie

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:

  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta: 

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
  nie 
  Informacje dodatkowe: 

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
  nie 
  Informacje dodatkowe: 

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
  nie 
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
  nie

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie 
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Aukcja wieloetapowa
  etap nr czas trwania etapu

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  Cena 80
  Wydłużony okres gwarancji 20

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
  tak 
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

  Informacje dodatkowe 


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

  Wstępny harmonogram postępowania: 

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


  Informacje dodatkowe: 

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
  nie 
  Informacje dodatkowe: 

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Licytacja wieloetapowa
  etap nr czas trwania etapu

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

  Informacje dodatkowe: 
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
  1. Zmiany oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, 2. zmiana wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, jeśli zostaną zmienione przepisy prawne regulujące wysokość podatku VAT 3. zmiany nr konta bankowego lub osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych 4.wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 18/11/2016, godzina: 11:00, 
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
  tak 
  Wskazać powody: 
  Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
  IV.6.6) Informacje dodatkowe: